městský úřad a knihovna | Leopoldov

studie | architektonická soutěž | 2014

úřad a knihovna

Ve zdánlivě odpolitizované postmoderní společnosti nastává otázka, jaké způsoby reprezentace městskému úřadu zůstávají. Tématem je tedy srozumitelnost, relevance a současnost na straně jedné, étos kontinuity na straně druhé. Soudobé tvarosloví, svázané s adaptací archetypálních symbolů, je založeno na budově úřadu minulého. Prostorové uspořádání jednotlivých služeb v areálu - radnice, knihovny, městské galerie, dvorního kamenného náměstí a parku reflektuje současný trend aktivizace společnosti skrze médium společenské události.

Urbanistické jádro městského celku tvoří historická náves, s typickým věncem usedlostí, které jí lemují soudržnou frontou s podélně orientovanými střechami; směrem do dvora pak navazují dlouhé prsty hospodářských budov. Toto uspořádání, vlastní obcím od Moravy dále na východ, formuje kolem kostela sv. Ignáce trojjedinou náves-park-náměstí. Tato má dvě těžiště: zmíněný kostel a poté, v zatáčce hlavní silnice, budovu Městského úřadu. Ta svou lokalitou vytváří pointu celého prostoru. Z tohoto nastavení skutečnosti vychází návrh. Přístavbou plnohodnotného podkroví na původní budovu dochází k orientaci úřadu do náměstí štítovou stěnou, což v daném kontextu akcentuje veřejný statut stavby. Tuto orientaci k prostoru návsi podtrhuje výrazný komínový světlík, nesoucí radniční atributy. Nástavba na původní objekt je důležitým gestem demokratické kontinuity stávající instituce, přijetím dědictví minulosti i v ne jeho zcela problému prosté podobě. Analogicky k hospodářským dvorům (a minulým garážím) pak vzniká knihovna a zázemí města. Mezi těmito dvěma stavbami vzniká doplněk ke stávajícímu veřejnému prostoru: kamenné náměstíčko, spojené přes funkčně variabilní zastřešenou plochu dvorany s přilehlým městským parkem. Vstup do obou těchto veřejných budov je směřován k centrálnímu plácku, nositeli dějů spojených s životem obou institucí. V jižním cípu parcely jsou potom odděleně umístěny prostory pro údržbu města a sklady, přístupně vlastními vraty primárně z ulice Rázusovy.

Z původního souboru zůstává zachována budova MSÚ, ze které je sejmuta střecha, a dále některé konstrukce bývalých garáží, které tvoří torzo pro zázemí města a část knihovny. Zbytek areálu, nevyhovující urbanistickému konceptu, je postoupen demolici. Rozmístění nosných stěn v budově úřadu umožňuje vytvoření půdorysného kříže komunikací, kdy v přízemí se nachází jednotlivé odbory administrativy, nahoře pak foyer velké zasedací místnosti, která se může proměnit na místnost slavnostní, svatební či dějiště společenské události. V druhé půlce podkroví je situován sekretariát s vedením města. Stávající sklep je pak využit jako městský archív.  Spojujícím elementem úřadu a knihovny je prosklená dvorana, ve které probíhají tematické výstavy spojené s městem, nachází se zde úřední deska a vůbec informace o dění ve městě: člověk je tak vstřebává, aniž by musel navštívit samotný úřad. Dvorana navazuje na venkovní dlažbu centrálního placu a umožňuje svým otvíravým prosklením jeho vizuelní i funkční propojení s přilehlým parkem, což najde využití při veřejných akcích či svatbách. Dobrým standardem jsou pak přidružené veřejné záchody. V dispozičním kloubu souboru jsou pak ještě situovány servisní a technické místnosti. Knihovna je kompletně orientovaná do dvorního náměstí a nese stejný znak střešního světlíku jako radnice. Disponuje variantním posezením uvnitř i vně, ve stínu přesahu střechy na vynesených stolcích či dřevěné lavici. Tento záliv je pobytovým doplňkem strohé variability prostoru mezi úřadem a knihovnou.

Současné zděné konstrukce, které jsou ponechány, jsou také zdivem doplněny a dodatečně zaizolovány. U budovy úřadu se počítá se sanací základů, která je nutná pro nástavbu patra. Konstrukce krovů je dřevěná, zakončená střešním světlíkem. Fasáda je tvořena světle okrovou omítkou a měděnou střechou. Hliníková okna se světle máslovými rámy jsou otevíratelná pomocí větrací klapky, která je kryta mřížkou s perforovaným emblémem leopoldovské pevnosti. Povrchy parteru jsou tvořeny různými druhy dlažby, která traktuje prostor na parkování a pojízdnou část dvora a ryze pěší náměstíčko.

atelier jezdci | atelierjezdci@gmail.com | (+420) 775 25 15 25
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!